در موقع آسايش خدا را بشناس،تا در موقع سختي تو را بشناسد.

پورتال گروه اینترنتی ونداکلیک

ونداکلیک » تعبیر خواب » ب » تعبیر خواب - برف

تعبیر خواب - برف

تاريخ: 19 مهر 1391 - توسط: navid69 - موضوع: تعبیر خواب » ب

محمد بن سیرین گوید: برف به خواب دیدن، غم و اندوه و عذاب است، مگر اندكی دیده بود. اگر در زمستان برف بیند، یا به جایگاهی كه پیوسته در انجا برف است، دلیل كه اهل آن موضع را غم و اندوه رسد. جابرمغربی گوید: دیدن برف به خواب لشگر هزیمتی است، خاصه با برف كه با برف بیند. حضرت امام جعفر صادق فرماید: دیدن برف به خواب بر شش وجه است. اول: روزی، دوم: زندگانی، سوم: مال بسیار و ارزانی نرخها، چهارم: لشگر بسیار، پنجم: بیماری، ششم: غم و اندوه. اگر بیند در تابستان برف جمع می كرد، دلیل كه مال بسیار و حلال جمع كند. اگر به زمستان جمع می كرد، دلیل كه به عیش خوش گذراند و منفعت بسیار یابد. ابراهیم كرمانی گوید: برف به خواب دیدن در سردسیر، دلیل بر خیر و نیكی كند و در گرمسیر، دلیل بر غم و اندوه و قحط است. اگر بیند برف به وقت خود می خورد، بهتر از آن است كه بی وقت بود. 

گرد آوری : وندا کلیک

آنتی ویروس دکتر وب

ارسال نظر


نام شما:   
پست الکترونیکی شما:  
 
 
Go Top