آنهایی که بلند می خندد ، بی صدا گریه می کنند ....!

پورتال گروه اینترنتی ونداکلیک


لاغری به سرعت برق و باد

تاریخ: 2 اردیبهشت 1393 - توسط: elham - موضوع: پزشکی و سلامت, لاغری و چاقی
1. پله ایروبیکشاید احمقانه بنظر برسد، اما حقیقت این است که با اجرای این ورزش به مدت یک ساعت، ۸۰۰ کالری خواهید سوزاند! چیزی که این ورزش را بهتر هم می‌کند، این است که این تمرین، صرفا یک تمرین کاردیو نیست، بلکه با به کار گرفتن عضلات پاها، یعنی بزرگ‌ترین عضلات بدن شما، انرژی بیشتری مصرف می‌کند.2. دویدن در سربالاییآیا دو...


خواندن ادامه...
لاغری به سرعت برق و باد

تعبیر خواب - باد

تاریخ: 23 مهر 1391 - توسط: navid69 - موضوع: تعبیر خواب » ب
باد انواع و جهات مختلف دارد که هر یک دارای تعبیری خاص است. مجلسی رحمت اله علیه می گوید اگر دیدید بر باد نشسته اید عزیز و کامیاب می شوید. محمد بن سیرین معتقد است که اگر در خواب دیدید باد شما را از جائی دیگر می برد سفری در پیش خواهید داشت که طول آن، از نظر بعد مسافت و زمان بستگی به مقدار جابه جائی به وسیله باد دارد. باد سخت در خواب وحشت و بیم و هر...


خواندن ادامه...
تعبیر خواب - باد

تعبیر خواب - باد رها كردن

تاریخ: 23 مهر 1391 - توسط: navid69 - موضوع: تعبیر خواب » ب
محمدبن سیرین گوید: اگر كسی بیند كه در میان مجمع مردمان باد رها كرد، چنانكه مردمان آواز آن را بشنیدند، دلیل كه سخنی زشت گوید كه مردم بر وی افسوس كنند و به سبب آن در میان مردمان رسوا شود. اگر بیند كه باد نرم رها كرد و آواز آن را بشنیدند، تاویلش به خلاف این بود. اگر این خواب مردی هندو بیند، دلیل است كه او را خرمی رسد. ابراهیم كرمانی گوید: اگر بیند ...


خواندن ادامه...
تعبیر خواب - باد رها كردن
Go Top