علم بدون دین لنگ است. و دین بدون علم، کور.

پورتال گروه اینترنتی ونداکلیک


آیا فکر می کنید خلال دندان فقط برای تمیز کردن لابلای دندان ها و امتحان پخت کیک مفید است؟ باز هم فکر کنید. شگردهای زیر را در رابطه با کاربردهای جدید خلال دندان در آشپزخانه، گوشه و کنار خانه و حیاط امتحان کنید و از آنها بهره ببرید.۱- از سر رفتن غذا جلوگیری کنیداین مورد برای همه ما اتفاق افتاده است: قابلمه غذا را روی اجاق گاز می گذاریم؛ ش...


خواندن ادامه...
معجزات خلال دندان

تعبیر خواب - خلال

تاریخ: 23 آبان 1391 - توسط: navid69 - موضوع: تعبیر خواب » خ
 خلال دندان در خوب دیدن زدودن غم ها و ناراحتی های کوچک خانوادگی است . تعبیر خلال بادام و پرتقال همان تعبیر اصل خود را دارد و بهتر است به کلمات _ بادام و پرتقال _ و غیره مراجعه کنید. 


خواندن ادامه...
تعبیر خواب - خلال

تعبیر خواب - خلال كردن

تاریخ: 23 آبان 1391 - توسط: navid69 - موضوع: تعبیر خواب » خ
محمدبن سیرین گوید: خلال كردن درخواب نیكو نباشد، زیرا كه دندان ها در خواب اهل بیت بود و خلال مانند جاروب بود كه اهل بیت را می روبد و هر كه به خواب بیند كه خلال می كرد، دلیل كه به قدر آن كه با خلال بیرون آورد از مال اهل بیت او نقصان شود.... جابر مغربی گوید: اگر بیند كه چیزی به خلال از دندان بیرون آورد و به كسی داد، دلیل كه از مال خویش به ناحق بست...


خواندن ادامه...
تعبیر خواب - خلال كردن
Go Top