در موقع آسايش خدا را بشناس،تا در موقع سختي تو را بشناسد.

پورتال گروه اینترنتی ونداکلیک


با ورود تو، باغ شهید عظیمی بابلسر از رایحه «نرگس» خوشبو شد. وارد اردوگاه تفریحی که شدیم و چشممان به تو افتاد، دردهای ناشی از معلولیت را فراموش کردیم و یادمان رفت قرص‌های مسکن و تعادلمان را نخورده‌ایم. انگار ما برای خوب بودن، فقط دیدن شور و هیجان بازی تو کنار دوستان غیرمعلولت را در پارک کم داشتیم. ما سه روز با تو بازی کردیم، شاد بودیم و بدون دغدغ...


خواندن ادامه...
«نرگس» از آرامش پس از توفان لذت ببر
Go Top