سکوت تنها پاسخی است که اصلا ضرر ندارد.

پورتال گروه اینترنتی ونداکلیک